บุคลากรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานของ สคช.

ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโส

สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และ ช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิ และ ช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง และ ในต่างจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัด เพื่อสร้างความเสมอภาค และ ความ เป็น ธรรมในสังคม สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับรากหญ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และ ปฏิบัติงานได้ผลดียิ่ง จนได้รับรางวัล เป็น หน่วยงานดีเด่นระดับชาติ สาขาพัฒนาสังคม จากคณะกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2529

การช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน ประกอบด้วยพนักงานอัยการ นิติกร และ ทนายความอาสา ที่มีความรู้ความชำนาญในทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บอย่างสูงทั่วประเทศ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องตามใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ เข้าถึงได้โดยง่าย และ ไม่คิดค่าบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บดังกล่าว สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดให้มีทนายความอาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดีแพ่ง ซึ่ง เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ และ ระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด

ส่วนในการให้ความรู้ทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน นอกจากพนักงานอัยการจะดำเนินการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนตามปกติแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุดยังได้จัดให้มีอาสาสมัคร สคช.ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ในการแก้ปัญหาของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ การช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ทั้งนี้ เป็น ไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 242 ซึ่งบัญญัติว่า มาตรา 242 ผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความ ให้ตามที่ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บบัญญัติในกรณีที่ผู้ถูกควบคุม หรือ คุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ว ในคดีแพ่งบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บจากรัฐตามที่ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บบัญญัติ

อำนาจ และ หน้าที่ของทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโส (ตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน พ.ศ. 2533)

ข้อ 4“ทนายความอาสา” หมายถึง ทนายความตาม พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ซึ่งได้อาสาสมัคร เป็น ผู้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน และ กรมอัยการ หรือ สคช.จังหวัดได้ลงทะเบียนรับไว้ เป็น ทนายความอาสา

( ตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน พ.ศ.2533 ข้อ 4 )
“ทนายความอาสาอาวุโส” หมายถึง บุคคลซึ่งได้อาสาสมัคร เป็น ผู้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน และ สำนักงานอัยการสูงสุด หรือ สคช.จังหวัดได้ลงทะเบียนรับไว้ เป็น ทนายความอาสาอาวุโส”

( ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อ 4 )

ข้อ 11. การให้บริการให้ความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน ได้แก่การให้คำปรึกษาหารือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำนิติกรรมสัญญา การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท และ การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี เช่น การรับว่าต่าง การรับแก้ต่าง และ การยื่นคำร้องในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และ อื่น ๆ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว เป็น การบริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บี้

งานในหน้าที่ตามใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บของพนักงานอัยการซึ่งพนักงานอัยการ เป็น คู่ความ ให้พนักงานอัยการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีจากเงินงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุดให้แก่ ผู้ขอความช่วยเหลือซึ่งยากจน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีให้นำระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ.2538 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
( ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 11 )

ข้อ 30. การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้

(1) ในทางคดีอาญาให้พิจารณารับว่าต่าง แก้ต่างได้เฉพาะคดีที่ เป็น ความผิดอันยอมความได้ และ ผู้เสียหาย หรือ ผู้ขอความช่วยเหลือยังมิได้ร้องทุกข์ หรือ มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ และ ถ้าผู้ขอความช่วยเหลือ เป็น ผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดีที่จะมาขอความช่วยเหลือจะต้องปรากฏว่า ผู้ขอไม่ เป็น ผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดีที่พนักงานอัยการ เป็น ผู้สั่งคดี หรือ เป็น โจทก์ และ ต้องปรากฏว่าผู้ขอความช่วยเหลือ เป็น ผู้ยากจนประกอบกับมีหลักฐานเพียงพอว่าผู้ขอไม่ได้รับความ เป็น ธรรม สมควรได้รับความช่วยเหลือ

(2) ในทางคดีแพ่ง และ อื่น ๆ ให้พิจารณารับว่าต่าง แก้ต่าง ให้เฉพาะผู้ยากจนซึ่งได้รับความเดือดร้อน หรือ เสียหาย เนื่องจากไม่ได้รับความ เป็น ธรรม หรือ เป็น คดีมีเหตุผลอันสมควรให้ความช่วยเหลือ
ข้อ 31. การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี ถ้า เป็น เรื่อง หรือ คดีที่รับจากสำนักงานกลางช่วยเหลือการเกษตรกร และ ผู้ยากจนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้หัวหน้าพนักงานอัยการจ่ายสำนวนให้แก่ทนายความอาวุโสดำเนินการ โดยจะให้ทนายความอาสาร่วมดำเนินการด้วยก็ได้ กรณีอื่น ๆ ให้พิจารณาจ่ายสำนวนแก่ทนายความอาวุโส หรือ ทนายความอาสาตามความเหมาะสม และ ตามความยากง่ายของรูปคดี
(ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน พ.ศ. 2533 ข้อ 30-31)
การช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บนี้ เป็น การบริการโดยไม่คิดมูลค่าจากประชาชนผู้ยากไร้ที่มาขอรับการช่วยเหลือ ถือ เป็น สวัสดิการสังคมอย่างหนึ่งที่รัฐให้กับประชาชน และ ให้บริการทั่วประเทศโดยมีทนายความอาสาประจำอยู่ทั้งในส่วนกลาง และ ในส่วนภูมิภาค

อาสาสมัคร สคช.

ด้วยสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และ ช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้เล็งเห็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินงานคือ ผู้นำชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะ เป็น สื่อกลางนำพาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ และ เพื่อให้เข้ามามีบทบาทช่วยประนอมข้อพิพาท และ มีส่วนร่วมในใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บการให้ความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน โดยทำหน้าที่ เป็น คนกลาง หรือ ผู้ชี้นำระหว่างประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยเหตุอันไม่ เป็น ธรรมให้ได้รับความช่วยเหลือมาขอให้บริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และ ช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร สคช. กรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัดทั่วประเทศใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนหมู่ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ชุมชนตรอก/ซอย และ ชุมชนเมือง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการด้วยการ เป็น ผู้ช่วยประนอมข้อพิพาท และ เป็น สื่อกลางทำหน้าที่อาสาสมัคร สคช.
  2. เพื่อให้อาสาสมัคร สคช. ทำหน้าที่เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานให้ความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บของ สคช. สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วกัน
  3. เพื่อให้อาสาสมัคร สคช. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนถูกเอารัดเอาเปรียบทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ด้วยเหตุอันไม่ เป็น ธรรม หรือ ประชาชนผู้ยากจนไม่มีเงินจ้างทนายความว่าต่างแก้ต่างอรรถคดี ให้มาขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดอัน เป็น หน่วยงานภาครัฐ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคของภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่จากอาสาสมัคร สคช. ที่มีผลกระทบต่องาน สคช.
  2. ทำให้เกิดผลดีต่อปริมาณงานที่อาจเพิ่มสูงใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บในงานช่วยเหลือทางอรรถคดี งานให้คำปรึกษาปัญหาทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ และ งานประนอมข้อพิพาท จากการ เป็น สื่อกลางชี้แนะ หรือ นำพาของอาสาสมัคร สคช. ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ให้มาขอรับความช่วยเหลือจาก สคช. ต่อไป
  3. อาสาสมัคร สคช. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้มีความรู้ และ ทักษะที่จำ เป็น และ สามารถนำองค์ความรู้ทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บที่ได้รับไปปรับใช้ในการประนอมข้อพิพาทในชุมชน ซึ่งส่งผลดีต่อความสงบสุขในสังคม และ สามารถลดปริมาณคดีใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บสู่ศาลอัน เป็น ภาระที่หนักยิ่งของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้.