Item title เอกสารโหลดได้
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ของ สฝคป.
pdf แผนปฏิบัติการ โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ของ สฝคป.
pdf แผนปฏิบัติการ โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2555
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สฝคป.
pdf แผนปฏิบัติการ โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2554
แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ของ สฝคป.
pdf แผนปฏิบัติการ โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2553
แผนปฏิบัติการประจำปี 2552 ของ สฝคป.
pdf แผนปฏิบัติการ โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชนระหว่างประเทศ (ในประเทศและในต่างประเทศ) ประจำปี 2552
แผนปฏิบัติการประจำปี 2551
pdf แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สคช.

pdf แผนปฏิบัติการฯ 2551-1

pdf แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551-1

pdf แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551-2

pdf แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 2551 งบรายจ่ายอื่น

pdf ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2551
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) ของ สคช.
pdf แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) ของ สคช.