Average rating
Add to favourites
Click to subscribe

S 5906447

S 5906448

S 5906452

S 5906450

S 5906449

S 5906443

S 5906444

S 5906440

oooooaaa

as

S 5906434

S 5906451

zd

zf

zs

jk

ad

S 5906456

S 5906457

S 5914626

S 5914627

S 5914628

S 5914629

S 5906439

S 5906441

S 5906436

S 5906437

S 5906438

S 5906435 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ท่านนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในโครงการคลีนิคอัยการอาสาคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์) ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร